หลักสูตร สอบเข้าเตรียมทหาร ของเรา

    หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.5  เพื่อเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น  4 ภาคหลักสูตรดังนี้
        ภาคที่ 1 เป็นหลักสูตร อยู่ประจำทั้งปี เข้าเตรียมทหารเห็นผล
        ภาคที่ 2 เป็นหลักสูตร อยู่ประจำตอนปิดภาคเรียน ฝึกเข้าเตรียมทหารตอนปิดเทอม
        ภาคที่ 3 เป็นหลักสูตร วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ฝึกเข้าเตรียมทหารในวันหยุด
        ภาคที่ 4 เป็นหลักสูตร ไปรษณีย์ และวีดีโอ เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
    โดยวิชาที่สอนมีทั้งหมด 5 วิชา ดังต่อไปนี้ วิชาคณิตศาตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาไทย สังคม
    ดำเนินการสอนตลอดทั้งปี

    โดย พ.อ.อภิชา ศรีจิระภาส(เสธเอส) กำกับหลักสูตรการสอนเข้าเตรียมทหารด้วยตัวเอง

Visitors: 23,422